Календарне планування 10 клас, алгебра, профільний рівень

Алгебра і початки аналізу 10 клас (5 год на тиждень, усього 175 год)

Профільний рівень

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми  для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика, Київ, 2010.

Підручники: 1) Є.П.Нелін. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Харків, «Гімназія», 2010;

2) А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Харків, «Гімназія», 2010.

№ уроку за прогр. № уроку в темі № уроку факт. Зміст навчального матеріалу К-ть год Дата Примітки
ТЕМА 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності 60
1.1.Числові множини. Функції 18
1 1 Повторення навчального матеріалу за основну школу 1
2 2 Повторення навчального матеріалу за основну школу 1
3 3 Повторення навчального матеріалу за основну школу 1
4 4 Діагностична контрольна робота 1
5 5
Множина та її елементи.
1
6 6
Взаємно однозначна відповідність між елементами множин.
1
7 7
Рівнопотужні множини. Зліченні множини.
1
8 8 Числові множини. Множина дійсних чисел. 1
9 9 Метод математичної індукції. 1
10 10 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
11 11
Числові функції. Область визначення і множина значень функції.
1
12 12
Способи задання функцій. Графік функції.
1
13 13
Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення  функції.
1
14 14
Властивості і графіки основних видів функцій.
1
15 15
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.
1
16 16
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
17 17
Розв’язування вправ.
1
18 18 Контрольна робота № 1 1
Тематичне оцінювання
1.2.Рівняння та їх системи. 23
19 19
Аналіз контрольної роботи. Рівносильні перетворення рівнянь.  Рівняння-наслідки.
1
20 20
Розв’язування вправ.
1
21 21 Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь. 1
22 22
Розв’язування вправ.
1
23 23
Рівняння, що містять знак модуля.  Метод інтервалів.
1
24 24
Розв’язування вправ.
1
25 25 Розв’язування вправ. 1
26 26
Рівняння з параметрами
1
27 27
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
28 28 Розв’язування вправ. 1
29 29 Графік рівнянь  з двома змінними. 1
30 30
Розв’язування вправ.
1
31 31
Системи рівнянь з двома змінними.
1
32 32 Розв’язування систем рівнянь. 1
33 33 Розв’язування вправ. 1
34 34 Розв’язування вправ. 1
35 35 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
36 36
Ділення многочленів. Теорема Безу.
1
37 37
Розв’язування вправ.
1
38 38 Застосування наслідків з теореми Безу до розв’зування рівнянь вищих степенів. 1
39 39 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
40 40 Розв’язування вправ. 1
41 41 Контрольна робота № 2. 1
Тематичне оцінювання
1.3. Нерівності та їх системи. Многочлени. 19
42 42
Аналіз контрольної роботи. Нерівність з двома змінними.
1
43 43 Рівносильні перетворення нерівностей. 1
44 44
Розв’язування вправ.
1
45 45
Нерівності, що містять знак модуля.  Метод інтервалів.
1
46 46 Розв’язування вправ. 1
47 47 Розв’язування вправ. 1
48 48 Нерівності з параметрами. 1
49 49 Розв’язування вправ. 1
50 50 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
51 51
Графік нерівності з двома змінними.
1
52 52 Розв’язування вправ. 1
53 53 Розв’язування вправ. 1
54 54
Системи нерівностей.
1
55 55 Розв’язування вправ. 1
56 56 Розв’язування вправ. 1
57 57 Розв’язування вправ. 1
58 58
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.
1
59 59 Контрольна робота № 3. 1
60 60 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 2. Степенева функція 30
2.1. Степінь з раціональним показником. 13
61 1 Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості.
62 2 Тотожні перетворення виразів, що містять  корені п-ого степеня.
63 3 Розв’язування вправ. Самостійна робота.
64 4 Функція y=  та її графік.
65 5 Степінь з раціональним показником, його властивості.
66 6 Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником.
67 7 Розв’язування вправ. Самостійна робота.
68 8 Оборотні функції. Взаємно обернені функції.
69 9 Степенева функція, її властивості та графік.
70 10   Розв’язування вправ.      
71 11 Розв’язування вправ. Самостійна робота.
72 12 Розв’язування вправ.
73 13 Контрольна робота № 4.
Тематичне оцінювання
2.2. Ірраціональні рівняння і нерівності. 17
74 14 Аналіз контрольної роботи. Ірраціональні рівняння.
75 15 Розв’язування ірраціональних рівнянь.
76 16 Розв’язування вправ.
77 17 Розв’язування вправ.
78 18 Ірраціональні нерівності.
79 19 Розв’язування ірраціональних нерівностей.
80 20 Розв’язування вправ. Самостійна робота.
81 21 Ірраціональні рівняння з параметрами.
82 22 Розв’язування вправ.
83 23 Ірраціональні нерівності з параметрами.
84 24 Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.
85 25 Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.
86 26 Розв’язування вправ.
87 27 Розв’язування вправ. Самостійна робота.
88 28 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.
89 29 Контрольна робота № 5.
90 30 Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання
ТЕМА 3. Тригонометричні функції 30
3.1. Тригонометричні функції. Графіки тригонометричних функцій. 12
91 1
Радіанне вимірювання кутів.
1
92 2
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу.
1
93 3
Розв’язування вправ.
1
94 4
Знаки тригонометричних функцій.
1
95 5
Парність і непарність тригонометричних функцій.
1
96 6
Періодичні функції.
1
97 7
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
98 8
Властивості і графіки функцій y=sinx та  y=cosx.
1
99 9
Властивості і графіки функцій y=tgx та  y=ctgx.
1
100 10
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
101 11
Розв’язування вправ.
1
102 12
Контрольна робота №6.
1
Тематичне оцінювання
3.2. Тригонометричні тотожності 18
103 13
Аналіз контрольної роботи. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу.
1
104 14
Розв’язування вправ.
1
105 15
Формули додавання.
1
106 16
Розв’язування вправ.
1
107 17
Формули зведення.
1
108 18
Розв’язування вправ.
1
109 19
Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів.
1
110 20
Формули пониження степеня.
1    
111 21
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1    
112 22 Тригонометричні формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. 1
113 23
Розв’язування вправ.
1
114 24
Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
1
115 25
Розв’язування вправ.
1
116 26
Розв’язування вправ.
1
117 27
Гармонічні коливання.
1
118 28 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
119 29 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
120 30 Контрольна робота №7. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 4. Тригонометричні рівняння і нерівності 35
4.1. Обернені тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння. 24
121 1
Обернені тригонометричні функції, їх властивості та графіки.
1
122 2 Розв’язування вправ. 1
123 3 Розв’язування вправ. 1
124 4
Рівняння cosx=b.
1
125 5
Рівняння sinx=b.
1
126 6
Розв’язування вправ.
1
127 7
Рівняння tgx=b  та ctgx=b.
1
128 8
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
129 9
Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних.
1
130 10
Розв’язування вправ.
1
131 11
Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники.
1
132 12
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
133 13 Основні способи розв’язування тригоно­метричних рівнянь. 1
134 14 Розв’язування вправ. 1
135 15 Однорідні тригонометричні рівняння. 1
136 16 Розв’язування вправ. 1
137 17 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
138 18 Тригонометричні рівняння, що містять знак модуля. 1
139 19 Розв’язування вправ. 1
140 20 Тригонометричні рівняння з параметром. 1
141 21 Рівняння, що містять обернені тригонометричні функції. 1
142 22 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
143 23 Розв’язування вправ. 1
144 24 Контрольна робота №8. 1
Тематичне оцінювання
4.2. Тригонометричні нерівності 11
145 25
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей.
1
146 26 Розв’язування вправ. 1
147 27 Розв’язування вправ. Самостійна робота. 1
148 28
Тригонометричні нерівності, що зводяться до алгебраїчних.
1
149 29
Розв’язування вправ.
1
150 30
Тригонометричні нерівності, що містять знак модуля.
1
151 31
Розв’язування вправ.
1
152 32
Тригонометричні нерівності з параметром.
1
153 33
Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1
154 34 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
155 35 Контрольна робота №9 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 5. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу 20
156 1 Многочлени. Дії над многочленами. 1
157 2 Функції, їх властивості і графіки.Степенева функція. 1
158 3 Тригонометричні функції. 1
159 4 Розв’язування вправ на побудову графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. 1
160 5 Тотожні перетворення тригонометричних виразів. 1
161 6 Розв’язування вправ. 1
162 7 Ірраціональні рівняння і нерівності. 1
163 8 Системи ірраціональних рівнянь і нерівностей. Самостійна робота. 1
164 9 Тригонометричні рівняння. 1
165 10 Розв’язування вправ. 1
166 11 Тригонометричні нерівності. 1
167 12 Розв’язування вправ. 1
168 13 Контрольна робота №10 1
169 14 Аналіз контрольної роботи.
170 15 Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. 1
171 16 Розв’язування вправ. 1
172 17 Рівняння і нерівності з параметрами. 1
173 18 Розв’язування вправ. 1
174 19 Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. 1
175 20 Підсумкове оцінювання. 1

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *